Trang chủ Dịch vụ CÁC VĂN BẢN VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Dịch vụ

THỐNG KÊ

  • Lượt truy cập : 6660091
  • Người đang xem : 32

AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

CÁC VĂN BẢN VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM


 

QĐ 2204/QĐ-BYT quy định tạm thời về mức giới hạn DEHP trong thực phẩm

TT 28/2011/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung TT 13/2010/TT-BYT hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm

QĐ 3742/2001/QĐ-BYT về việc ban hành"Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm"

QĐ 3616/2004/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định vệ sinh an toàn đối với thực phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ"

QĐ 39/2005/QĐ-BYT về việc ban hành quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

QĐ 41/2005/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống"

QĐ 42/2005/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm"

QĐ 43/2005/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm"

QĐ 44/2005/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế"

QĐ 01/2006/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm"

TTLT 10/2006/TTLT-BYT-BTM-BVHTT-UBDSGĐTE về việc hướng dẫn thi hành NĐ số 21/2006/NĐ-CP về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ

NĐ 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

NĐ 02/2007/NĐ-CP về kiểm dịch thực phẩm

QĐ 818/2007/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS

QĐ 102/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến 2010 thực hiện NĐ thư Cartagena về An toàn sinh

NĐ 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

NĐ 127/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

QĐ 149/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010

NĐ 161/2007/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung điều 48 NĐ số 41/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra

QĐ 46/2007/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm"

NĐ 188/2007/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ y tế

NĐ 06/2008/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

TTLT 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện QĐ 254/2006/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

TTLT 12/2008/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toan2thu75c phẩm giai đoạn 2006-2010

NĐ 21/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật bảo vệ môi trường

TTLT 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

NĐ 79/2008/NĐ-CP về việc quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm

NĐ 107/2008/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại

Luật Đa dạng sinh học năm 2008

QĐ 147/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ TV WTO

QĐ 38/2008/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm

NĐ 128/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008

TTLT 12/2008/TTLT-BYT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

QĐ 48/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ y tế

NĐ 132/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

NĐ 14/2009/NĐ-CP về sửa, đổi bổ sung 1 số điều của NĐ số 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh 1 số ngành nghề thủy sản

NĐ 43/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của NĐ 59/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện

NQ 34/2009/NQ-QH12 đẩy mạnh chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

NĐ 67/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều của NĐ 127/2007/NĐ-CP, NĐ 132/2008/NĐ-CP

QĐ 1315/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá

NĐ 08/2010/NĐ-CP về việc quản lý thức ăn chăn nuôi

QĐ 10/2010/QĐ-TTg quy định Giấy nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

NĐ 31/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

QĐ 36/2010/QĐ-TTg ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa"

QĐ 734/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện NQ 34/2009/QH12 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

NĐ 69/2010/NĐ-CP về việc an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

NĐ 76/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 NĐ 06/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá

QĐ 65/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

TT 41/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men

TT 44/2010/TT-BYT ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất phụ gia

TT 45/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn

TT 03/2011/TT-BYT ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

TT 05/2011/TT-BYT ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

TT 13/2011/TT-BYT hướng dẫn phần tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế

TT 14/2011/TT-BYT hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

TT 17/2011/TT-BYT ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm

TT 27/2011/TT BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm vệ sinh

TT 28/2011/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung TT 13/2010/TT-BYT hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm

QĐ 2204/QĐ-BYT quy định tạm thời về mức giới hạn DEHP trong thực phẩm

 
Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ để được tư vấn miễn phí, nhiệt tình, chính xác và nhanh nhất:
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ALPHA
VP:        60/1 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Phone: (028) 73035035 - Hotline: 0943 117 117- Fax: (028) 3925 9732
Email:   luatsu@tuvanluatvietnam.vn - Web:  tuvanluatvietnam.vn