Sở hữu trí tuệ

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ về đăng ký nhãn hiệu,thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp…, quy trình đăng ký, quy định về bảo hộ, điều kiện và thời gian bảo hộ. Các vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp…